Fees Structure (2018-19)

Fees Structure (2018-19)

Fresh Admission 2018-19 

  A) शैक्षणिक वर्ष २०१८-२०१९ चे शैक्षणिक शुल्क व विद्यापीठ शुल्क

(Tuition Fee, Development Fee & University Registration Fee)

अ.क्रं.

तपशिल

महाविद्यालाशी निगडीत शुल्क

विद्यापीठ शुल्क  (University Fee)(#)

एकूण शुल्क (Total)

शैक्षणिक शुल्क

(Tuition Fee)(*)

विकास निधी (Development Fee)(*)

ओपन (OPEN)

१,००,०००/-

१०,०००/-

५,१३०/-

१,१५,१३०/-

ई. बी. सी. (EBC)

५०,०००/-

१०,०००/-

५,१३०/-

६५,१३०/-

ओ. बी. सी. (OBC)

५०,०००/-

१०,०००/-

५,१३०/-

६५,१३०/-

एस.सी./एस.बी.सी./ एन.टी./डी.टी.-व्ही.जे.

/एस.टी.

(SC/SBC/NT/ DT-VJ

/ST)

००/-

१०,०००/-

५,१३०/-

१५,१३०/-

TFWS

००/-

१०,०००/-

५,१३०/-

१५,१३०/-

 

(*) फी नियामकप्राधिकरण, मुंबई (FRA, Mumbai)यांनी या महाविद्यालयाला शैक्षणिक वर्ष २०१८-२०१९ साठी निश्चित केलेले शैक्षणिक शुल्क (Tuition fee)व विकास निधी (Development Fee). हेच शुल्क दरवर्षी - प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्षापर्यंत म्हणेजेच अभ्यासक्रम संपेपर्यंत लहू राहील.

(#)   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे यांनी निर्धारित केलेले अंदाजीत विद्यापीठ शुल्क (UniversityFee).

 

टीप:

1. अ.क्र. २ व ३ च्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्काच्या (Tuition Fee)५०% तसेच अ.क्र. ४ च्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्काच्या (Tuition Fee)१०० %, इतकी रक्कम, महाराष्ट्र शासन विद्यार्थ्यांच्या वतीने महाविद्यालयात एका वर्षात जमा करते. याच प्रकियेला ‘शिष्यवृत्ती’ किंवा ‘फी परतावा’ असे संबोधिले जाते. मात्र, ही ‘शिष्यवृत्ती’ किंवा हा ‘फी परतावा’, या माहिती पुस्तिकेतील पुढे नमूद केलेल्या प्रपत्र ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ मधील अटी व शर्ती प्रमाणे लागू राहतील. त्यांचे पालन न केल्यास किंवा अपूर्णता असल्यास आपणास अ.क्र. १ नुसार, महाविद्यालयाची पूर्ण फी म्हणजेच रु. १,००,००० इतकी जमा करणे अनिवार्य असेल.

2. महाविद्यालयाचे शुल्क व विद्यापीठ शुल्क हे DD किंवा Pay Order ने  ‘The Principal, R. C. Patel Institute of Technology, Shirpur’ या नावाने जमा करावे. किंवा आपणास हे शुल्क महाविद्यालयाच्या Online प्रणालीद्वारेही भरता येईल. (प्रवेशादरम्यान बॅंकेचीही सुविधा महाविद्यालयाच्या आवारात उपलब्ध असेल)

 

B) वातानुकुलीत (AC)बस सेवा :

शिरपूर ते धुळे बस सेवा - (वार्षिक शुल्क रु. २६०००/- Non Refundable)

हे शुल्क DD किंवा Pay Order ने  ‘The Principal, R. C. Patel Institute of Technology, Shirpur’ या नावाने जमा करावे.

 

C) वसतिगृह शुल्क (Hostel Fee)अंदाजीत तक्ता खालील प्रमाणे –

वसतिगृह

(Hostel)

वसतिगृह  वार्षिक शुल्क (Hostel Annual Maintenance charges)

वसतिगृह सुरक्षा ठेव (Hostel Deposit)

वसतिगृह  प्रवेश शुल्क (Hostel Admission Fee)

एकूण

(रु.)

 

DDकिंवा Pay Orderखालील नावाने जमा करावे.

मुलांचे वसतिगृह 

२२,०००/-

१०,०००/-

२०००/-

३४०००/-

SES Boys Hostel, Shirpur

मुलींचे वसतिगृह 

२०,०००/-

१०,०००/-

२०००/-

३२०००/-

SES Ladies Hostel, Shirpur

 

टीप:वसतिगृहात एकदा प्रवेश मिळाल्यानंतर अभ्यासाक्रमाच्या दरम्यान कुठल्याही प्रसंगी प्रवेश रद्द केल्यास सुरक्षा ठेवी व्यतिरिक्त कुठलीही रक्कम परत मिळणार नाही. तसेच  सुरक्षा ठेव,  ही आपला अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर किंवा सदर अभ्यासक्रमातील प्रवेश रद्द केल्यानंतरच देय राहील.

 

Direct Second Year Admission 2018-19

थेट व्दितीयवर्ष ( Direct Second Year ) अभियांत्रिकी फी तक्ता २०१८-१९

फी तपशील

एकूण

वार्षिक फी

Open

EBC / OBC

SBC/NT-VJ/SC/ST

TFWS

विद्यार्थ्याने भरावयाची फी

विद्यार्थ्याने भरावयाची फी

शासनामार्फत मिळणारी विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती

विद्यार्थ्याने भरावयाची फी

शासनामार्फत मिळणारी विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती

विद्यार्थ्याने भरावयाची फी

टयूशन फी

९४,५४६

९४,५४६

४७,२७३

४७,२७३

००

९४,५४६

००

डेव्ह्लपमेंट फी

९,४५४

९,४५४

९,४५४

००

९,४५४

००

९,४५४

एकूण फी

१,०४,०००

१,०४,०००

५६,७२७

४७,२७३

९,४५४

९४,५४६

९,४५४

 

महत्वाच्या सूचना:

  1. विद्यापीठ पात्रता फी व ई-सुविधा फी ही, डॉ बाबा साहेब आंबेडकरटेक्नॉलॉजीकल युनिव्हरसिटी, लोणेरे यांनी ठरून दिल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी आपल्या online बॅंक आकाउंट मधून विद्यापीठाच्या websiteवर जाऊन https://dbatu.ac.in(विद्यापीठ पात्रता फी व ई-सुविधा फी)  कॉलेज सुरु झाल्यानंतर भरावयाची आहे. (साधारण: रु. ५१३०/-)
  2. शासनामार्फत मिळणारी वरील शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी शासकीय विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करून संबंधित सर्व कागदपत्रे महाविद्यालयाने ठरून दिलेल्या वेळेत जमा करणे अनिवार्य आहे, त्याशिवाय आपण शासकीय शिष्यवृत्तीस पात्र ठरणार नाही. सदर शिष्यवृत्ती ही महाराष्ट्र शासन यांच्या वेळोवेळी प्रकाशित झालेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहील. (ज्याविद्यार्थ्यांचे अर्ज शिष्यवृत्ती नामंजूर असेल अश्या विद्यार्थ्यांना शुल्क नियामक प्राधिकरण मुंबई यांनी निश्चित केलेले शिक्षण शुल्कची ओपन प्रवर्गाची पूर्ण फी भरणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी)
  3. विद्यार्थ्याने  कॉलेज online Fee Payment साठी या  website  चा वापर करणे https://www.feepayr.com.

 

Regular Admission 2018-19 (SE to BE)

  (1) Start of academic year 2018-19

    Though the result of university is not declared yet, the classes and admission process for academic year will be as follow;
 

Year

Admission Process

Class Commencement

Second Year (including X-students admitted before 2017-18)

July 2 to July 4, 2018

July 5, 2018

Third & Final Year (including X-students admitted before 2017-18)

July 9 to July 11, 2018

July 12, 2018

 

(2) Applicable Fee & Confirmation of admission  
    1)Refer college website OR college/hostel notice boards for Fee Applicable for 2018-19. 
    2)Students are required to pay as per this chart in full. (No installment will be granted)
    3)This admission will be treated as provisional admission until the result of the university is declared. Once the results are declared and the student becomes ‘eligible’ as per the university rules, his/her admission will be ‘confirmed’. However, the classes will be commencing as per the schedule given above and attendance will be considered right from the first day. 
    4)If the student becomes ‘Not eligible’, his/her fee paid for the provisional admission will be refunded to the student within 15 days from the date of result declaration. 

(3) Fee Payment Option  
    1)Demand Draft
      Institute Fee:‘Principal, R. C. Patel Institute of Technology’ payable at Shirpur
      Boys hostel Fee:‘SES Boys Hostel’ payable at Shirpur
      Ladies Hostel Fee:‘SES Ladies Hostel’ payable at Shirpur


OR,2) Bank Challan System Students can pay fee through ‘Peoples Bank Challan’  
      (Counter available in College Campus)
      Step-I: Collect bank challan.
      Step-II: Pay cash and collect receipt of challan (Student Copy) from Bank Counter.
      Step-III: Submit ‘Student Copy’ of challan at Fee Counter and get College Receipt for provisional admission & Admission Form.

OR, 3) Online Transfer to college SBI account number 
      Step-I:Fund transfer through net banking - NFET/RTGS 
      Step-II:Submit receipt of transaction to Fee Counter get College Receipt for provisional admission & Admission Form. 
      (Only college fee is to be paid through this mode of payment. Do not deposit cash directly to this account)

      Bank Name: State Bank of India A/C Number: 31035281333
      Bank IFSC Code: SBIN0000482 Bank MICR Code:  425002858
      Branch: Shirpur

(4) Admission Confirmation at respective Department 
    Submit filled admission form with following documents to the respective class teacher of department (See departmental notice board) for enrollment and reporting. 
    1)Xerox copy of Provisional admission fee receipt. 
    2)Original income certificate for 2017-18 (Scholarship/EBC holders). 
    3)University Examination result copy of May 2018 (after declaration of university result).
         
(5) Attending classes: 
    After enrollment and reporting you must attend classes and practicals with full Uniform and valid I-card. 

(6) Late Fee: 
    You must take provisional admission & complete your process within the period mentioned as above.  Rs. 100 per day will charged thereafter as a late fee. 


Fee Structure For Regular Second,Third  & Final Year Engineering for 2018-19 (on the basis of admission year )Total Fee Applicable  Fee to be paid For SE,TE & BE student as per category concession                           (for Scholarship holder)

Student's Year of First Admission (Entry Year) Fee Applicable at that time of First Admission Fee for 2018-19 (Tuition Fee+Development Fee) University fee  Total Fee for 2018-19 Open EBC/OBC (##) SBC/ VJ-DT/NT/ SC/ ST (##) TFWS
Admission on the basis of 12th 2010-11 75250 80518 1150 81668 81668 44043 6418 6418
2011-12 83000 88810 1150 89960 89960 48460 6960 6960
2012-13 90000 97200 1150 98350 98350 52930 7510 7510
2013-14 95000 102600 1150 103750 103750 56251 8750 8750
2014-15 99000 106920 1150 108070 108070 59470 10870 10870
2015-16 100000 108000 1150 109150 109150 60059 10968 10968
2016-17 100000 108000 1150 109150 109150 60059 10968 10968
2017-18 104000 104000  (*) 104000 104000 56727 9454 9454
Admission on the basis of Diploma  2013-14(D2D) 97200 97200 1150 98350 98350 52930 7510 7510
2014-15(D2D) 102600 102600 1150 103750 103750 56250 8750 8750
2015-16(D2D) 106920 106920 1150 108070 108070 59470 10870 10870
2016-17(D2D) 108000 108000 1150 109150 109150 60059 10968 10968
2017-18(D2D) 108000 108000 1150 109150 109150 60059 10968 10968
1) For NT / SBC / VJ / SC / ST 100 % Fee Concession on Tuition fee only
2) For OBC / EBC - 50 % Fee concession on Tution fee only
3) विद्यार्थ्याने  कॉलेज online Fee Payment साठी या  website  चा वापर करणे https://www.feepayr.com.
For further Query pls contact Mr. Baviskar Hemraj (9822776311) or Swapnil Rajput  ( 9421301036, 8668696034 )
(*) for Admision year 2017-18  (१) विद्यापीठ पात्रता फी व ई-सुविधा फी ही, डॉ बाबा साहेब आंबेडकर टेक्नॉलॉजीकल युनिव्हरसिटी, लोणेरे यांनी ठरून दिल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी आपल्या online बॅंक आकाउंट मधून विद्यापीठाच्या website वर जाऊन https://dbatu.ac.in (विद्यापीठ पात्रता फी व ई-सुविधा फी)  कॉलेज सुरु झाल्यानंतर भरावयाची आहे. (साधारण: रु. ५१३०/-)
(##) (२) शासनामार्फत मिळणारी वरील शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी शासकीय विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करून संबंधित सर्व कागदपत्रे महाविद्यालयाने ठरून दिलेल्या वेळेत जमा करणे अनिवार्य आहे, त्याशिवाय आपण शासकीय शिष्यवृत्तीस पात्र ठरणार नाही. सदर शिष्यवृत्ती ही महाराष्ट्र शासन यांच्या वेळोवेळी प्रकाशित झालेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहील. (ज्या विद्यार्थ्यांचे  अर्ज शिष्यवृत्ती नामंजूर असेल अश्या विद्यार्थ्यांना शुल्क नियामक प्राधिकरण मुंबई यांनी निश्चित केलेले शिक्षण शुल्कची ओपन प्रवर्गाची पूर्ण फी भरणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी)


Our Recruiters