Documents Required

Documents Required for Engineering

प्रपत्र ‘अ’ (प्रवेशासाठी आवश्यक मूळकागदपत्रे / दाखले)

अ.नं. मूळ कागदपत्र (प्रमाणपत्र व दाखले) + दोन प्रती Xerox प्रदान करणारे कार्यालय
कलर फोटो (Passport Size Color Photograph)  ३ कलर फोटो
   FC Registration form with stampand sign  
ARC Confirmation form with stamp and sign  
४* प्रवेश निश्चिती पत्र (CAP College Admission Confirmation letter) DTE, Mumbai
MHT - CET - २०२३ गुणपत्रक State CET Cell, Mumbai
JEE गुणपत्रक – २०२३ Joint Entrance Examination
१० वी चेगुणपत्रक (SSC Mark Sheet) Secondary and Higher Secondary Board
८* १२ वी चेगुणपत्रक (HSC Mark Sheet) Secondary and Higher Secondary Board
९* शाळा सोडल्याचा दाखला (Leaving Certificate) Previous School / College
१०* अभ्यासक्रमात खंड पडला असल्यास प्रतिज्ञा पत्र (गॅप) (Affidavit regarding Gap (if any)) On stamp paper of Rs. 100 and affidavit in front of Executive Magistrate
११ स्थलांतर प्रमाणपत्र (महाराष्ट्र राज्य बोर्ड बाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी) (Migration Certificate (for OMS Candidateor CBSC Board Student) HSC Board
१२* भारतीय राष्ट्रीयत्व व महाराष्ट्रवासी सिद्ध करण्यासाठी (खालील पैकी एक)  
राष्ट्रीयत्वाचेप्रमाणपत्र (Certificate of Nationality) Divisional / District Magistrate
शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर राष्ट्रीयत्व भारतीय दर्शविले असलेपाहिजे. (The School leaving Certificate indicating the Nationality of the candidate as Indian) Previous School / College
Indian Passport (Xerox copy of Indian Passport in the name of the candidate, issued by appropriate authorities) Indian Government
जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) Municipal Corporation
१३* अधिवासप्रमाणपत्र (Domicile Certificate of Candidate) Executive Magistrate / Mamlatdar / Tehsildar
१४ अधिवास प्रमाणपत्र विद्यार्थी / वडील / आई / (Domicile Certificate ofCandidate / Father / Mother / Candidate [for Type A & B candidate]) Executive Magistrate / Mamlatdar / Tehsildar
१५* जातीचा दाखला (मागास वर्गीय विद्यार्थी) (CasteCertificate [for SC/ST/NT/VJ-DT/SBC/OBC]) Executive Magistrate of Maharashtra State
१६* जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity SC/ST/NT/VJ-DT/SBC/OBC)) Divisional Social Welfare Office / Director Tribe Scrutiny Committee
(FC व ARCRegistration करतांना जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे नसल्यासजातवैधताप्रमाणपत्राचाप्रस्तावजमाकेल्याचीटोकनपावती FC व ARC येथे जमा करू शकतात परंतु शासन मार्फत देण्यात आलेल्या अतिंम मुदतीत महाविद्यालयात, FC व ARCRegistration केंद्रावर शासनाने दिलेल्याअंतिमसुचित केलेल्या ठिकाणी जमाकरण्याचीजबाबदारीविद्यार्थ्याचीराहील.
१७* नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (मार्च २०२४ वैधता असलेले) (Non Creamy layer (if applicable valid up to March 2024 (for NT / VJ-DT / SBC / OBC) Execute Magistrate of MaharashtraState / Collector of district
१८* उत्पन्नाचा दाखला वडील / आई (Parents income Certificate for 2022-2023) valid up to March 2024 Executive Magistrate / Mamlatdar / Tehsildar
१९* राष्ट्रीयकृत बँकेचे पास बुक (आधार कार्ड वmobile नं. शी संलग्नीत केलेले) (Nationalized Bank Account Linked to student Mobile & student Aadhar card) Nationalized Bank
२०* (आधारकार्ड मधील सर्व माहितीआपल्या शैक्षणिक कागदपत्रा प्रमाणेअद्यावत करावे मोबाईल व ई- मेलआय.डी. व बँकखाते लिंकअसणे आवश्यक आहे ही सर्व कार्यवाही प्रवेशअगोदर करून घेणे जेणे करून शिष्यवृत्तीव विद्यापीठ नोंदणीस अडचण येणार नाहीत) Indian Government
२१

गुजराथी भाषीक कोट्यातुन प्रवेशीत असल्यास

गुजराथी भाषीक प्रतिज्ञा पत्र (Guajarathi Linguistic Minority Affidavit (if any)

 

On stamp paper of Rs. 100 and affidavit in front of Executive Magistrate

२२ शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर गुजराथी भाषीक अल्पसंख्यांक दर्शविलेअसले पाहिजे.(LC/TC of HSC/Diploma (Last College)) School / College
२३ पालक गुजराथी भाषीक आहे असाअल्पसंख्यांक समाज मंडळाच्या दाखल्यावर गुजराथी भाषीकदर्शविले असले पाहिजे. Gujarathi Linguistic Minority Community

(*) शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे व दाखले 

प्रपत्र ‘ब’ (शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे व दाखले)

अ.नं. कागदपत्रे (प्रमाणपत्र व दाखले) मूळकागदपत्र (प्रमाणपत्र व दाखले) देणारे कार्यालय
विद्यार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate of Candidate belong from Maharashtra state) Executive Magistrate / Mamlatdar / Tahsildar
जातीचा दाखला (मागास वर्गीय विद्यार्थी) (Caste Certificatefor SC / ST / NT / VJ - DT / SBC / OBC) Executive Magistrate of Maharashtra State
जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे (Caste Validity for SC / ST / NT / VJ - DT / SBC / OBC) Divisional Social Welfare Office / Director Tribe Scrutiny Committee
नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (मार्च 2022 वैधता असलेले) (Non Creamy layer valid up to March 2023) Execute Magistrate of MaharashtraState / Collector of district
उत्पन्नाचा दाखला वडील / आई (Parents income Certificate for २०२२-२३) उत्पन्नाचा दाखला आईच्या नावे असल्यास वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र किंवा घटस्पोट प्रमाणपत्र आवश्यक Tahsildar
CAP Allotment letter DTE, Mumbai
आधार कार्ड (साक्षांकित प्रत) (Adhar Card Xerox of Candidate) Indian Government
आधारकार्ड बँकखातेशीसलंग्नीतअसल्याचीपावतीचीप्रत (Bank letter regarding Aadhar seeding) (आधार कार्ड आपल्या शैक्षणिक कागदपत्रा प्रमाणे अद्यावत करावे तसेच मोबाईल क्र., ई- मेल आय.डी. व बँक खाते संलग्नीत केलेले असावे ) Nationalize Bank
१० वी चेगुणपत्रक (SSC Mark Sheet) Secondary and Higher Secondary Board
१० १२ वी चेगुणपत्रक/ पदविका गुणपत्रक (HSC Mark Sheet / Diploma Mark sheet) Secondary and Higher Secondary Board
११ शाळा / महाविद्यालय सोडल्याचा दाखला (LC/TC of HSC Last College) School / College
१२ अभ्यासक्रमात खंड पडला असल्यास प्रतिज्ञा पत्र (गॅप) (Affidavit regarding Gap (if any)) On stamp paper of Rs. 100 and affidavit in front of Executive Magistrate
१३ रेशनकार्ड (Retion card) विद्यार्थ्यांचे नाव रेशनकार्ड मध्ये असणे आवश्यक आहे. शिष्यवृत्तीचा लाभ कुटुंबातील केवळ दोन अपत्यांपर्यंत मर्यादित राहिल. रेशनकार्डमध्येविद्यार्थ्याचे नाव व आडनाव हे विद्यार्थ्याच्यागुणपत्रकानुसार असणेआवश्यकआहे. Tahsildar

Documents Required for Master of Computer Application (MCA)

प्रपत्र ‘अ’ (प्रवेशासाठी आवश्यक मूळकागदपत्रे / दाखले)

अ.नं. मूळ कागदपत्र (प्रमाणपत्र व दाखले) कागदपत्र प्रदान करणारे कार्यालय
कलर फोटो (Passport Size Color Photograph)  ३ कलर फोटो
   SC Registration form with stamp and sign  or E-Scrutiny Center Meaning State CET Cell, Mumbai Site
ARC Confirmation form with stamp and sign State CET Cell, Mumbai Site
४* प्रवेश निश्चिती पत्र (CAP College Admission Confirmation letter) State CET Cell, Mumbai Site
MAH-MCA-CET – २०२३    गुणपत्रक State CET Cell, Mumbai Site
१० वी चेगुणपत्रक (SSC Mark Sheet) Secondary and Higher Secondary Board
७* १२ वी चेगुणपत्रक (HSC Mark Sheet) Secondary and Higher Secondary Board
८* पदवी चे गुणपत्रक (UG Mark Sheet) University / College
९* CGPA  to Marks Conversion Certificate College / University
१०* महाविद्यालय शाळा सोडल्याचा दाखला (Leaving Certificate / Transfer Certificate) Previous  College / University
११* अभ्यासक्रमात खंड पडला असल्यास प्रतिज्ञा पत्र (गॅप) (Affidavit regarding Gap (if any)) On stamp paper of Rs. 100 and affidavit in front of Executive Magistrate
१२* स्थलांतर प्रमाणपत्र  (Migration Certificate)  Previous University
१३* भारतीय राष्ट्रीयत्व व महाराष्ट्रवासी सिद्ध करण्यासाठी (खालील पैकी एक)  
राष्ट्रीयत्वाचेप्रमाणपत्र (Certificate of Nationality) Divisional / District Magistrate
शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर राष्ट्रीयत्व भारतीय दर्शविले असलेपाहिजे. (The School leaving Certificate indicating the Nationality of the candidate as Indian) Previous School / College / University
Indian Passport (Xerox copy of Indian Passport in the name of the candidate, issued by appropriate authorities) Indian Government
जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) Municipal Corporation
१४* अधिवासप्रमाणपत्र (Domicile Certificate of Candidate) Executive Magistrate / Mamlatdar / Tehsildar
१५ अधिवास प्रमाणपत्र विद्यार्थी / वडील / आई / (Domicile Certificate ofCandidate / Father / Mother / Candidate [for Type A & B candidate]) Executive Magistrate / Mamlatdar / Tehsildar
१६* जातीचा दाखला (मागास वर्गीय विद्यार्थी) (CasteCertificate [for SC/ST/NT/VJ-DT/SBC/OBC]) Executive Magistrate of Maharashtra State
१७* जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity SC/ST/NT/VJ-DT/SBC/OBC)) Divisional Social Welfare Office / Director Tribe Scrutiny Committee
१८* नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (मार्च २०२४ वैधता असलेले) (Non Creamy layer (if applicable valid up to March 2024 (for NT / VJ-DT / SBC / OBC) Execute Magistrate of MaharashtraState / Collector of district
१९*

उत्पन्नाचा दाखला वडील / आई (Parents income Certificate for 2022-2023) valid up to March 2024

उत्पन्नाचा दाखला आईच्या नावे असल्यास वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र किंवा घटस्पोट प्रमाणपत्र आवश्यक

Executive Magistrate / Mamlatdar / Tehsildar
२०* राष्ट्रीयकृत बँकेचे पास बुक (आधार कार्ड व mobile नं. शी संलग्नीत केलेले) (Nationalized Bank Account Linked to student Mobile & student Aadhar card) Nationalized Bank
२१* आधार कार्ड आपल्या शैक्षणिक कागदपत्रा प्रमाणे अद्यावत करावे तसेच मोबाईल क्र., ई- मेल आय.डी. व बँक खाते संलग्नीत केलेले असावे Indian Government
२२*

गुजराथी भाषीक कोट्यातुन प्रवेशीत असल्यास

गुजराथी भाषीक प्रतिज्ञा पत्र (Guajarathi Linguistic Minority Affidavit (if any)

 

On stamp paper of Rs. 100 and affidavit in front of Executive Magistrate

२३ शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर गुजराथी भाषीक अल्पसंख्यांक दर्शविलेअसले पाहिजे.(LC/TC of HSC/Diploma (Last College)) School / College
२४ पालक गुजराथी भाषीक आहे असाअल्पसंख्यांक समाज मंडळाच्या दाखल्यावर गुजराथी भाषीकदर्शविले असले पाहिजे. Gujarathi Linguistic Minority Community